Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
kierunek bezp豉tny - nowo嗆 2014
Kwalifikacje: Z.15. Asystowanie lekarzowi denty軼ie i utrzymanie gabinetu w gotowo軼i do pracy
Czas trwania nauki:
1 rok - 2 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne

Kierunek bezp豉tny

Przedmioty:
Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.
Dodatkowe informacje:

Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 
Przedmioty: Podstawy dzia豉lno軼i gospodarczej w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie dzia豉lno軼i w ochronie zdrowia
Zarys anatomii, patofizjologii ipierwsza pomoc
Dzia豉lno嗆 zawodowa asystentki stomatologicznej
J瞛yk obcy wstomatologii
J瞛yk migowy
Asystowanie lekarzowi denty軼ie
Prowadzenie dokumentacji medycznej ifinansowej
Komunikacja wgabinecie stomatologicznym
 

Lp. Obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne Semestr 1 Semestr 2 Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokszta販帷e
1. Wychowanie fizyczne 3 3 3 96
Razem przedmioty ogólnokszta販帷e 3 3 3 96
2. Podstawy dzia豉lno軼i gospodarczej w ochronie zdrowia 2 1 1,5 48
3. Komputerowe wspomaganie dzia豉lno軼i w ochronie zdrowia 2   1 32
4. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 2 2 2 64
5. Dzia豉lno嗆 zawodowa asystentki stomatologicznej 4 5 4,5 144
6. J瞛yk obcy w stomatologii 2 2 2 64
7. J瞛yk migowy 3   1,5 48
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym teoretycznym 15 10 12,5 400
8. Asystowanie lekarzowi denty軼ie 6 8 7 224
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej 2 5 3,5 112
10. Komunikacja w gabinecie stomatologicznym 2 2 2 64
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym praktycznym 10 15 12,5 400
Razem liczba godzin kszta販enia zawodowego 25 25 25 800
Tygodniowy wymiar godzin obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 28 28 28 896
Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacj Z.15. Asystowanie lekarzowi denty軼ie i utrzymanie gabinetu w gotowo軼i do pracy odbywa si pod koniec II semestru

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

asystentka stomatologiczna 325101

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2) asystowania lekarzowi denty軼ie podczas wykonywania zabiegów;

3) przygotowywania i przechowywania leków, materiaów, narz璠zi oraz konserwowania na bie膨co sprz皻u stosowanego w stomatologii;

4) wykonywania czynno軼i administracyjnych i prowadzenia dokumentacji zwi您anej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie asystentka stomatologiczna opisane w cz窷ci II:

Z.15. Asystowanie lekarzowi denty軼ie i utrzymanie gabinetu w gotowo軼i do pracy

1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowi您uj帷ymi w stomatologii

Ucze:

1) okre郵a metody pracy i wyposa瞠nie gabinetów dentystycznych w zale積o軼i od specjalno軼i;

2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej pracy;

3) przestrzega zasad asystowania lekarzowi denty軼ie podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

4) rozró積ia materia造 medyczne i przygotowuje je zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

5) rozró積ia leki stomatologiczne i przestrzega zasad ich przygotowywania, podawania i przechowywania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

6) przestrzega procedur dotycz帷ych obs逝gi oraz konserwacji aparatury stomatologicznej i sprz皻u;

7) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zu篡cia leków i materiaów;

8) sporz康za zapotrzebowanie na materia造 i leki oraz dokumentuje ich zu篡cie na zlecenie lekarza dentysty;

9) rozró積ia instrumenty stosowane w gabinetach dentystycznych ogólnych i specjalistycznych;

10) dobiera instrumentarium do okre郵onego zabiegu pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

11) segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa;

12) wspó逍racuje z nadzorem sanitarnym.

2. Asystowanie lekarzowi denty軼ie ró積ymi metodami

Ucze:

1) opisuje stany patologiczne narz康u 簑cia;

2) wyja郾ia przyczyny powstawania zmian patologicznych w jamie ustnej;

3) pos逝guje si terminologi z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narz康u 簑cia;

4) okre郵a metody pracy i wyposa瞠nia gabinetów dentystycznych w zale積o軼i od specjalno軼i;

5) przygotowuje do pracy stanowiska lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej zgodnie ze specjalno軼i gabinetu dentystycznego i zasadami ergonomii;

6) przestrzega zasad pracy na cztery r璚e i sze嗆 r彗 przy le膨cym pacjencie;

7) asystuje ró積ymi metodami lekarzowi denty軼ie w trakcie wykonywania zabiegów;

8) wspó逍racuje z lekarzem dentyst w trakcie wykonywania zabiegów;

9) kompletuje i podaje zestawy instrumentów, materiaów i leków w zale積o軼i od rodzaju zabiegu na zlecenie lekarza dentysty;

10) sporz康za materia造 i p造ny zgodnie z poleceniem lekarza dentysty;

11) korzysta z aparatów i urz康ze dost瘼nych w gabinetach dentystycznych ró積ych specjalno軼i pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

12) kontroluje pole zabiegowe, utrzymuj帷 jego sucho嗆 i dost瘼 wzrokowy;

13) podaje i na鈍ietla materia造 stomatologiczne;

14) przestrzega zasad porz康kowania stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej;

15) porz康kuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu oraz na zako鎍zenie przyj耩 pacjentów;

16) przewiduje zachowania pacjentów w ró積ym wieku;

17) przygotowuje psychicznie pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

18) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece pozabiegowych i formu逝je je na pi鄉ie;

19) przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;

20) wspó逍racuje z lekarzem dentyst w czasie udzielania pierwszej pomocy;

21) kontroluje t皻no i ci郾ienie krwi.

3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego

Ucze:

1) sporz康za dokumentacj medyczn na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki bada;

2) stosuje przepisy prawa dotycz帷e dost瘼u do dokumentacji medycznej;

3) pos逝guje si programem do obs逝gi gabinetu dentystycznego;

4) sporz康za dokumentacj elektroniczn w gabinecie dentystycznym;

5) stosuje przepisy prawa dotycz帷e ewidencjonowania, dokumentowania i sprawozdawczo軼i;

6) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupe軟iania;

7) uzupe軟ia dokumentacj, korzystaj帷 z opracowanych wzorów jej wype軟iania;

8) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu stomatologicznego;

9) prowadzi ewidencj zasobów poradni dentystycznej;

10) charakteryzuje zasady ewidencjonowania pacjentów i us逝g stomatologicznych;

11) sporz康za terminarz przyj耩 pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne;

12) okre郵a sposoby wspó逍racy z pracowni techników dentystycznych;

13) kontaktuje si z pracowni techników dentystycznych;

14) wspó逍racuje ze stacj sanitarno-epidemiologiczn i stosuje si do jej zalece.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni do 獞icze przedklinicznych, wyposa穎n w: szafki na bielizn, leki, zestaw pierwszej pomocy, krzese趾o dla asysty i dla lekarza, umywalk, zlewozmywak, pojemniki na odpady komunalne i medyczne, pojemnik na odpady niebezpieczne, dozowniki do myd豉, szafk na dokumentacj medyczn, apteczk pierwszej pomocy, sprz皻 stomatologiczny: unit stomatologiczny ze standardowym wyposa瞠niem, fotel stomatologiczny, lup, kamer wewn徠rzustn, monitor do unitu, kas fiskaln, lamp do utwardzania wype軟ie, asystor stomatologiczny, autoklaw klasy B, zgrzewark, destylark, myjk ultrad德i瘯ow, wanienki i pojemniki do dezynfekcji, mikropiaskark profilaktyczn, endometr, prostnic stomatologiczn, ko鎍ówki do skalera, wstrz御ark do materiaów w kapsu趾ach, pistolet do amalgamatu, zestawy do zarabiania materiaów stomatologicznych, negatoskop, fantom do 獞icze z modelami szcz瘯i i 簑chwy, koferdam, karpul, endobox z linijk endodontyczn, ochraniacz metalowy na palec, retraktor do policzków, przy豚ica, okulary ochronne, akcesoria jednorazowego u篡tku, wat, lignin, gaz, zestaw procedur higienicznych;

2) pracowni leczenia zachowawczego, wyposa穎n w: narz璠zia niezb璠ne do leczenia endodontycznego i periodontologicznego, do leczenia oraz do stosowania w chirurgii stomatologicznej, do leczenia protetycznego, materia造 stomatologiczne, materia造 endodontyczne, materia造 chemiczne do udra積iania i opracowania kanaów z瑿owych, kalk zgryzow, uszczelniacze bruzd, materia造 do impregnacji szkliwa i z瑿iny, piasek do piaskarki profilaktycznej, pasty czyszcz帷e i poleruj帷e, 獞ieki gutaperkowe, s帷zki papierowe, masy wyciskowe alginatowe, masy wyciskowe silikonowe, materia造 do wykonywania koron tymczasowych, materia造 do tymczasowego i ostatecznego mocowania uzupe軟ie protetycznych, stanowisko do rejestracji – recepcja, techniczne 鈔odki kszta販enia, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, biblioteczk przedmiotow, plansze pogl康owe, foliogramy i filmy dydaktyczne dotycz帷e leczenia zachowawczego, tablic interaktywn z oprogramowaniem, stanowiska komputerowe (jedno dla dwóch uczniów), oprogramowanie do obs逝gi gabinetu stomatologicznego.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, gabinetach stomatologicznych, oraz innych podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.15. Asystowanie lekarzowi denty軼ie i utrzymanie gabinetu w gotowo軼i do pracy

290 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188