Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
FLORYSTA
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacja: R.26. - Wykonywanie kompozycji florystycznych
Czas trwania nauki:
1 rok - 2 semestry
Warunki rekrutacji:
安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej;
za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie (wydaje MEDYCYNY PRACY) za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造;
Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Numer programu nauczania:
Szko豉 kszta販i zgodnie z obowi您uj帷ymi programami zatwierdzonymi przez MEN.
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest maj, czerwiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
Przedmioty: Materia這znawstwo ro郵inne, Materia這znawstwo niero郵inne, Kulturowe podstawy florystyki, 字odki wyrazu twórczego, Kompozycje florystyczne, Przedsi瑿iorstwo florystyczne, J瞛yk obcy we florystyce, Wykonywanie kompozycji florystycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

florysta 343203

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie florysta powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) projektowania dekoracji ro郵innych;

2) wykonywania dekoracji ro郵innych;

3) aran瘸cji florystycznego wystroju wn皻rz oraz otwartej przestrzeni.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-le郾ego z ochron 鈔odowiska, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.o);

PKZ(R.o) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie florysta

Ucze:

1) okre郵a wp造w czynników uprawowych na wzrost i rozwój ro郵in;

2) rozpoznaje rodzaje i gatunki ro郵in ozdobnych stosowanych we florystyce;

3) okre郵a w豉軼iwo軼i biologiczne oraz wymagania 鈔odowiskowe ro郵in;

4) okre郵a metody suszenia oraz utrwalania ro郵in;

5) charakteryzuje rodzaje historycznych i wspó販zesnych kompozycji florystycznych;

6) identyfikuje historyczne i wspó販zesne formy i style dekoracji ro郵innych;

7) wykorzystuje wiedz z zakresu historii sztuki i historii dekoracji ro郵innych;

8) wykorzystuje wiedz z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej;

9) okre郵a rodzaje kompozycji florystycznych;

10) charakteryzuje podstawowe i pomocnicze techniki florystyczne;

11) charakteryzuje rodzaje wyrobów i us逝g florystycznych;

12) rozpoznaje choroby i szkodniki ro郵in ozdobnych oraz dobiera 鈔odki do ich zwalczania;

13) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie florysta opisane w cz窷ci II:

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

1. Projektowanie kompozycji i dekoracji ro郵innych

Ucze:

1) okre郵a dekoracyjn i u篡tkow warto嗆 ro郵in ozdobnych;

2) okre郵a jako嗆 oraz zastosowanie materia逝 ro郵innego i 鈔odków technicznych;

3) odczytuje i sporz康za dokumentacj projektow dekoracji ro郵innych;

4) korzysta z polskiej i obcoj瞛ycznej dokumentacji projektowej oraz innych 廝óde informacji;

5) korzysta z norm, katalogów i poradników opracowanych w j瞛yku polskim i j瞛yku obcym;

6) dobiera materia ro郵inny, dekoracyjny i 鈔odki techniczne do wykonania okre郵onych kompozycji florystycznych;

7) dobiera materia造 florystyczne do aran瘸cji wn皻rz, tarasów i balkonów;

8) okre郵a techniki wykonania dekoracji ro郵innych.

2. Wykonywanie i sprzeda wyrobów florystycznych

Ucze:

1) ocenia jako嗆 oraz przydatno嗆 materia逝 ro郵innego i 鈔odków technicznych do wykonania wyrobów i dekoracji;

2) pos逝guje si narz璠ziami i urz康zeniami stosowanymi we florystyce;

3) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne ro郵in, kwiatów i zieleni ci皻ej;

4) stosuje metody i techniki utrwalania ro郵in oraz przed逝瘸nia trwa這軼i kwiatów i zieleni ci皻ej;

5) stosuje ró積orodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze;

6) wykonuje kompozycje i dekoracje ro郵inne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi;

7) wykonuje dekoracje ro郵inne wn皻rz, balkonów i tarasów;

8) okre郵a koszty wykonania wyrobów oraz realizacji us逝g florystycznych;

9) ocenia jako嗆 wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji ro郵innych;

10) przyjmuje i realizuje zamówienia na wyroby florystyczne;

11) prowadzi sprzeda ro郵in ozdobnych, materiaów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;

12) przestrzega norm i wytycznych dotycz帷ych obrotu materia豉mi florystycznymi.

3. Przechowywanie oraz transport materia逝 ro郵innego i wyrobów florystycznych

Ucze:

1) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych;

2) stosuje metody i techniki przed逝瘸nia trwa這軼i wyrobów florystycznych;

3) okre郵a warunki przechowywania materia逝 ro郵innego i kompozycji florystycznych oraz przestrzega zasad w tym zakresie;

4) dobiera materia造 do pakowania ro郵in i wyrobów florystycznych;

5) stosuje metody pakowania i transportu ro郵in, wyrobów florystycznych i 鈔odków technicznych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie florysta powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni projektowania wyrobów florystycznych, wyposa穎n w: stanowiska rysunkowo--malarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), materia造, narz璠zia rysunkowe i malarskie, plansze przedstawiaj帷e dekoracje wn皻rz zabytkowych i wspó販zesnych, albumy i katalogi z zakresu historii sztuki, historii dekoracji ro郵innych, prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne dotycz帷e rodzajów i stylów kompozycji florystycznych, sposobów i technik wykonania kompozycji, plansze przedstawiaj帷e zasady 陰czenia barw oraz projektowania kompozycji, plansze przedstawiaj帷e materia ro郵inny i 鈔odki techniczne, katalogi materiaów i wyrobów florystycznych, przyk豉dowe cenniki materia逝 ro郵innego i 鈔odków technicznych, 鈔odki umo磧iwiaj帷e ekspozycj projektów florystycznych, projektor multimedialny, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu i z pakietem programów biurowych, ekran projekcyjny, skaner, drukark, cyfrowy aparat fotograficzny, stanowiska do komputerowego projektowania wyrobów (jedno stanowisko dla trzech uczniów);

2) pracowni materia這znawstwa florystycznego, wyposa穎n w: materia ro郵inny, taki jak: kwiaty i ziele ci皻a, ro郵iny doniczkowe, ro郵iny utrwalone, materia造 dekoracyjne, podstawowe i pomocnicze 鈔odki techniczne, naczynia i pojemniki, zestawy pod這篡 kwiatowych, zestawy nawozów i materiaów do piel璕nacji ro郵in, sprz皻 do piel璕nacji ro郵in, narz璠zia i urz康zenia florystyczne, statywy do bukietów 郵ubnych, urz康zenia umo磧iwiaj帷e prezentacj materiaów i wyrobów florystycznych, pras do suszenia ro郵in, tablic bia陰 bezpy這w, instalacj wodno-kanalizacyjn;

3) pracowni florystyczn, w której powinny by zorganizowane stanowiska wykonywania kompozycji i dekoracji ro郵innych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposa穎ne w: materia ro郵inny, podstawowe i pomocnicze 鈔odki techniczne, materia造 dekoracyjne, narz璠zia i urz康zenia, pojemniki na odpady organiczne i nieorganiczne, lustro, 鈔odki umo磧iwiaj帷e eksponowanie kompozycji i dekoracji florystycznych, instalacj elektryczn i wodno-kanalizacyjn.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, placówkach kszta販enia ustawicznych, placówkach kszta販enia praktycznego oraz podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-le郾ego z ochron 鈔odowiska stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

240 godz.

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

440 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188