Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
kierunek bezp豉tny - nowo嗆 2014
Kwalifikacje: Z.14. Prowadzenie dzia豉lno軼i profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowo軼i do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne

Kierunek bezp豉tny

Przedmioty:
Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.
Dodatkowe informacje:

Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 
Przedmioty: Dzia豉lno嗆 gospodarcza w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie dzia豉lno軼i w ochronie zdrowia
Stany zagro瞠nia zdrowia i 篡cia
J瞛yk migowy
J瞛yk obcy w stomatologii
Komunikacja personalna i spo貫czna
Propedeutyka stomatologiczna
Anatomia, fizjologia i patofizjologia narz康u 簑cia
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
Dzia豉lno嗆 profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 

 

Lp. Obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokszta販帷e
1. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6 192
Razem przedmioty ogólnokszta販帷e 3 3 3 3 6 192
2. Dzia豉lno嗆 gospodarcza w ochronie zdrowia 2 1 2   2,5 80
3. Komputerowe wspomaganie dzia豉lno軼i w ochronie zdrowia   2     1 32
4. Stany zagro瞠nia zdrowia i 篡cia 3       1,5 48
5. J瞛yk migowy       3 1,5 48
6. J瞛yk obcy w stomatologii   2 2   2 64
7. Komunikacja personalna i spo貫czna 3       1,5 48
8. Propedeutyka stomatologiczna 5 3 1   4,5 144
9. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narz康u 簑cia 4 4 1   4,5 144
10. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej 1 2 7 2 6 192
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym teoretycznym 18 14 13 5 25 800
11. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 5 3 3 3 7 224
12. Dzia豉lno嗆 profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej 2 8 9 17 18 576
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym praktycznym 7 11 12 20 25 800
Razem liczba godzin kszta販enia zawodowego 25 25 25 25 50 1600
Tygodniowy wymiar godzin obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 28 28 28 28 56 1792
Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacj Z.14. Prowadzenie dzia豉lno軼i profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowo軼i do pracy i prowadzenie promocji zdrowia odbywa si pod koniec IV semestru

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

higienistka stomatologiczna 325102

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bie膨cej konserwacji sprz皻u;

2) organizowania prac zwi您anych ze 鈍iadczeniem us逝g z zakresu stomatologii;

3) wykonywania czynno軼i administracyjnych i prowadzenie dokumentacji zwi您anej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

4) wykonywania wst瘼nych bada stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w ró積ych 鈔odowiskach.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie higienistka stomatologiczna opisane w cz窷ci II:

Z.14. Prowadzenie dzia豉lno軼i profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowo軼i do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

1. Asystowanie lekarzowi denty軼ie ró積ymi metodami

Ucze:

1) przestrzega zasad pracy na cztery r璚e i sze嗆 r彗 przy le膨cym pacjencie;

2) stosuje metody pracy na cztery r璚e przy le膨cym pacjencie;

3) asystuje czynnie lekarzowi denty軼ie podczas zabiegów wykonywanych ró積ymi metodami;

4) przygotowuje pacjenta do zabiegów ogólnostomatologicznych i specjalistycznych;

5) rozró積ia zabiegi wykonywane w poszczególnych specjalno軼iach stomatologicznych;

6) wspó逍racuje z lekarzem dentyst w czasie wykonywania zabiegów specjalistycznych;

7) przewiduje zachowania pacjentów gabinetu stomatologicznego w ró積ym wieku;

8) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece pozabiegowych i formu逝je je na pi鄉ie;

9) przekazuje pacjentom zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;

10) pos逝guje si urz康zeniami do kontroli ci郾ienia krwi i t皻na;

11) wspó逍racuje z lekarzem dentyst w czasie udzielania pierwszej pomocy.

2. Wspó責zia豉nie z lekarzem dentyst w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno- -leczniczych i rehabilitacyjnych

Ucze:

1) pos逝guje si podstawow terminologi z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narz康u 簑cia;

2) przestrzega zasad wykonywania zabiegów profilaktycznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

3) wykonuje zabiegi profilaktyczne pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

4) okre郵a metody leczenia i rehabilitacji narz康u 簑cia;

5) przestrzega zasad post瘼owania higienistki stomatologicznej w ró積ych przypadkach klinicznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

6) przestrzega zasad przygotowywania potrzebnych materiaów;

7) rozró積ia materia造 i przygotowuje je zgodnie z procedurami;

8) rozró積ia leki stomatologiczne, okre郵a ich zastosowanie oraz warunki przechowywania;

9) przestrzega procedur konserwacji i obs逝gi sprz皻u oraz aparatury stomatologicznej;

10) wykonuje czynno軼i zwi您ane z konserwacj sprz皻u zgodnie z procedurami;

11) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zu篡cia leków i materiaów;

12) sporz康za zapotrzebowanie na materia造 i leki na zlecenie lekarza dentysty oraz dokumentuje ich zu篡cie;

13) identyfikuje instrumenty stosowane w gabinetach ogólnych i specjalistycznych;

14) dobiera instrumentarium podstawowe i specjalistyczne w gabinecie dentystycznym pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

15) wspó逍racuje z nadzorem sanitarnym.

3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego

Ucze:

1) przestrzega zasad dokumentowania zabiegów i wyników bada;

2) sporz康za dokumentacj medyczn na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki bada;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e dost瘼u do dokumentacji medycznej;

4) przestrzega zasad pos逝giwania si komputerem oraz programem do obs逝gi gabinetu dentystycznego;

5) sporz康za dokumentacj elektroniczn gabinetu dentystycznego;

6) prowadzi ewidencj pacjentów i us逝g stomatologicznych;

7) prowadzi terminarz przyj耩 oraz sporz康za dokumentacj zbiorcz i sprawozdawcz;

8) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupe軟iania;

9) korzysta z gotowych wzorów dokumentacji i uzupe軟ia j;

10) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu dentystycznego;

11) prowadzi ewidencj zasobów gabinetu dentystycznego;

12) kontaktuje si z pracowni techniki dentystycznej;

13) wspó逍racuje ze stacj sanitarno-epidemiologiczn i stosuje jej zalecenia;

14) przestrzega zasad post瘼owania w kontaktach z pacjentami;

15) post瘼uje w kontaktach z pacjentami taktownie i z poszanowaniem ich praw.

4. Wykonywanie bada i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty

Ucze:

1) pos逝guje si terminologi z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narz康u 簑cia;

2) okre郵a budow, fizjologi i patologi narz康u 簑cia;

3) przedstawia wska幡iki higieny jamy ustnej, próchnicy, chorób przyz瑿ia;

4) ocenia zdrowie jamy ustnej na zlecenie lekarza dentysty;

5) rozpoznaje techniki diagnozowania 篡wotno軼i miazgi z瑿ów;

6) diagnozuje na zlecenie lekarza dentysty z瑿y na 篡wotno嗆 ró積ymi metodami;

7) rozpoznaje aparaty do diagnostyki jamy ustnej i stosuje odpowiedni procedur badawcz;

8) diagnozuje stan jamy ustnej pacjenta pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

9) porz康kuje dokumentacj, archiwizuje dane i wyniki bada;

10) przestrzega procedur dopasowywania wype軟ie do zgryzu pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

11) koryguje wype軟ienia zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

12) opisuje procedury wykonywania wycisku oraz odlewania modeli orientacyjnych uz瑿ienia;

13) sporz康za wyciski i odlewa modele orientacyjne uz瑿ienia dla celów diagnostycznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

14) dobiera metody profilaktyki indywidualnej i grupowej dla wszystkich grup wiekowych pacjentów;

15) prowadzi ró積ymi metodami profilaktyk indywidualn i grupow dostosowan do wieku pacjentów;

16) prezentuje podstawowe 獞iczenia ortodontyczne;

17) wykonuje z pacjentem zlecone przez lekarza dentyst 獞iczenia ortodontyczne i nadzoruje je;

18) przestrzega zasad wspó逍racy w ramach praktyki ortodontycznej;

19) organizuje ci庵這嗆 leczenia pacjentów w trakcie u篡tkowania aparatów ortodontycznych.

5. Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia

Ucze:

1) dobiera ró積e formy edukacji zdrowotnej pacjentów, pos逝guj帷 si wiedz z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki;

2) stosuje ró積e formy i metody edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej;

3) udziela porad na temat racjonalnego od篡wiania w celu zachowania zdrowia jamy ustnej u pacjentów w ró積ym wieku;

4) dobiera pomoce dydaktyczne do tematu z zakresu promocji zdrowia i do wieku grupy odbiorców;

5) sporz康za pomoce dydaktyczne dla indywidualnych odbiorców w ró積ym wieku;

6) dobiera metody wspó責zia豉nia z opiekunami dziecka w realizacji programu promocji zdrowia;

7) stosuje strategie promowania zdrowia jamy ustnej w zale積o軼i od 鈔odowiska;

8) organizuje dzia豉nia na rzecz zdrowia jamy ustnej w ró積ych 鈔odowiskach spo貫cznych;

9) wykonuje instrukta ró積ymi metodami w celu promocji zdrowia jamy ustnej.

6. Pos逝giwanie si wybran aparatur zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty

Ucze:

1) przygotowuje aparatur i sprz皻 do u篡tku zgodnie z procedurami;

2) obs逝guje aparatur i sprz皻 stomatologiczny zgodnie z instrukcjami obs逝gi i u篡tkowania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e u篡tkowania i obs逝gi aparatury stomatologicznej;

4) wykonuje pomiary i interpretuje uzyskane wyniki pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

5) wykonuje czynno軼i zwi您ane z konserwacj sprz皻u w gabinecie dentystycznym;

6) utrzymuje aparatur stomatologiczn i sprz皻 w sprawno軼i.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie higienistka stomatologiczna powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni do 獞icze przedklinicznych, w której powinny by zorganizowane: stanowisko dla lekarza dentysty, stanowisko dla asystentki stomatologicznej, stanowisko dla higienistki stomatologicznej, wyposa穎ne w: zestaw mebli, szafki na bielizn, leki, szafk szklan na zestaw pierwszej pomocy, krzese趾o dla asysty i dla lekarza dentysty, umywalki, pojemnik na odpady komunalne, medyczne i niebezpieczne, dozowniki do myd豉, komputer z drukark i oprogramowaniem do obs逝gi gabinetu dentystycznego, szafk na dokumentacj medyczn, apteczk pierwszej pomocy, ga郾ic, unit stomatologiczny ze standardowym wyposa瞠niem, fotel stomatologiczny, lamp do utwardzania wype軟ie, wanienk do dezynfekcji narz璠zi, pojemnik do dezynfekcji drobnych narz璠zi rotacyjnych, autoklaw klasy B, zgrzewark, destylark, myjk ultrad德i瘯ow, piaskark profilaktyczn, endometr zintegrowany, prostnic stomatologiczn, ko鎍ówki do skalera, przy豚ic, okulary ochronne, wstrz御ark do amalgamatu, pistolet do amalgamatu, zestawy do zarabiania materiaów stomatologicznych, negatoskop, koferdam, karpul, endobox z linijk endodontyczn, ochraniacz metalowy na palec, retraktor do policzków, lup, kamer wewn徠rzustn, monitor do fotela, kas fiskaln, zestaw kleszczy ortodontycznych; akcesoria jednorazowego u篡cia: zestaw procedur higienicznych, jednorazowe pokrowce na zagówki; narz璠zia niezb璠ne do 獞icze w pracowni: do leczenia zachowawczego, do leczenia endodontycznego, do leczenia periodontologicznego, stosowane w chirurgii stomatologicznej, do leczenia protetycznego oraz materia造 stomatologiczne i stanowisko do rejestracji – recepcja;

2) pracowni edukacji zdrowotnej, wyposa穎n w: szafki i gabloty na materia造 dydaktyczne, szafki z ci庵造m, du篡m blatem na sprz皻y, narz璠zia, urz康zenia i przedmioty profilaktyczne w豉軼iwe dla zawodu, ekran, komputer z oprogramowaniem, umywalk, zestawy przyborów do nauki higieny jamy ustnej, fantomy symulacyjne i anatomiczne (g這wy i szyi), modele szcz瘯 i 簑chw, zg喚bniki periodontologiczne, zestawy przyborów do nauki profilaktyki ortodontycznej, aparat ortodontyczny, kluczyki do rozkr璚ania p造tek, lusterko kosmetyczne, pogl康owe prace wykonywanych uzupe軟ie protetycznych, gipsowe modele diagnostyczne, mikroskopy, preparaty tkankowe, biblioteczk tematyczn z podr璚znikami, literatur zawodow, instrukcjami i procedurami dotycz帷ymi higieny jamy ustnej, plansze pogl康owe, foliogramy, tablic interaktywn, stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z pakietem programów biurowych, drukarki i skanery (po jednym urz康zeniu na dwa stanowiska komputerowe).

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, gabinetach stomatologicznych oraz innych podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.14. Prowadzenie dzia豉lno軼i profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowo軼i do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

950 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188