Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
OPIEKUNKA DZIECI犴A
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacja: Z.11. 安iadczenie us逝g opieku鎍zych i wspomagaj帷ych rozwój dziecka
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej;
za鈍iadczenie lekarskie BEZPxTNE OD SZKOLNEGO LEKARZA;
Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Numer programu nauczania:
Szko豉 kszta販i zgodnie z obowi您uj帷ymi programami zatwierdzonymi przez MEN.
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

SZKOLNY PLAN  NAUCZANIA

Zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych plan闚 nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kszta販enie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kszta販enie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, a na kszta販enie zawodowe praktyczne 800 godzin.
W podstawie programowej kszta販enia w zawodzie opiekunka dzieci璚a minimalna liczba godzin na kszta販enie zawodowe zosta豉 okre郵ona dla efekt闚 kszta販enia i wynosi:
- 950 godzin na realizacj kwalifikacji Z.11.,
- 430 godzin na realizacj efekt闚 wsp鏊nych dla wszystkich zawod闚 i wsp鏊nych dla zawod闚 w ramach obszaru kszta販enia.

Lp. Przedmioty nauczania  Razem tygodniowo w ca造m cyklu Rok I - semestr 1 i 2 Rok II - semesrt 3 i 4 RAZEM
OPIEKUNKA DZIECI犴A symbol 325905 - Przedmioty w kszta販eniu zawodowym teoretycznym
1.

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4 6 2 128
2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia 2,5 5 - 80
3. Dzia豉lno嗆 gospodarcza w ochronie zdrowia 3   6 96
4. J瞛yk obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem 2 4 - 64
5. J瞛yk migowy 1,5 3 - 48
6. Teoretyczne podstawy piel璕nowania i wychowania dziecka 12 12 12 384
Razem godzin przypadaj帷ych na kszta販enie teoretyczne  25 27 23 800
OPIEKUNKA DZIECI犴A symbol 325905 - Przedmioty w kszta販eniu zawodowym praktycznym
7. Piel璕nacja i wychowanie dziecka 19 21 17 608
8. Opieka nad dzieckiem 5 - 10 160
9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dzieci璚ej 1 2 - 32
Razem godzin przypadaj帷ych na kszta販enie praktyczne  25 23 27 800
10.

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i

← dotyczy os鏏, kt鏎e nie mia造 podstaw przedsi瑿iorczo軼i w poprzedniej szkole

0,5 1 - 16
Razem ilo嗆 godzin 50 50 50 1600
Praktyki zawodowe   po I semestrze 2 tygodnie w III semestrze 2 tygodnie  

do cel闚 obliczeniowych przyj皻o 32 tygodnie w ci庵u jednego roku szkolnego.
zaj璚ia praktyczne oraz praktyka zawodowa mog odbywa si w pracowniach szkolnych oraz w plac闚kach dziennej i ca這dobowej opieki nad dzieckiem (興obkach, przedszkolach, domach ma貫go dziecka)
zaj璚ia praktyczne oraz praktyka zawodowa mog odbywa si w plac闚kach dziennej i ca這dobowej opieki nad dzieckiem (興obkach, przedszkolach, domach ma貫go dziecka)

List z Ministerstwa w sprawie mo磧iwo軼i pracy z dyplomem Opiekunka Dzieci璚a

W nawi您aniu do maila z dnia 9 kwietnia br., uprzejmie wyja郾iam

Ze wzgl璠u na zmian definicji podstawy programowej kszta販enia w zawodach,
w rozporz康zeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kszta販enia w zawodach (Dz. U. poz. 184), nie ma mo磧iwo軼i wskazywania potencjalnych miejsc pracy dla absolwentów szkó prowadz帷ych kszta販enie zawodowe, tak jak mia這 to miejsce w dotychczas obowi您uj帷ych podstawach.
Przepisy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie熤i w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z pó幡. zm.) stanowi, 瞠 opiekunem w 興obku lub klubie dzieci璚ym mo瞠 by m. in. osoba posiadaj帷a kwalifikacje opiekunki dzieci璚ej, ale równie osoby, które odby造 280-godzinne szkolenie.
Kwalifikacje wymagane od nauczyciela powszechnie dost瘼nego przedszkola, zarówno publicznego, jak i niepublicznego, okre郵aj przepisy rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó這wych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…. (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z pó幡. zm.), z których wynika, 瞠 prac na tym stanowisku mog wykonywa osoby posiadaj帷e wy窺ze wykszta販enie. W powszechnie dost瘼nych przedszkolach publicznych nie przewiduje si zatrudniania na stanowisku pomocy nauczyciela. Natomiast z tre軼i statutów przedszkola i szko造 podstawowej, stanowi帷ych odpowiednio za陰czniki nr 1 i 2 do rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z pó幡. zm.) wynika, i w przypadku przedszkoli i i w klasach I-IV szkó specjalnych lub szkó ogólnodost瘼nych z oddzia豉mi specjalnymi dla dzieci lub uczniów z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z niepe軟osprawno軼i ruchow, z autyzmem i z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi zatrudnia si pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si równie zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI tych szkó. Równie
w uzasadnionych przypadkach mo積a zatrudnia pomoc nauczyciela w szko豉ch integracyjnych i w szko豉ch ogólnodost瘼nych z oddzia豉mi integracyjnymi. W wylistowanych wy瞠j przypadkach na stanowisku pomocy nauczyciela mo瞠 by zatrudniona osoba posiadaj帷a tytu zawodowy lub dyplom potwierdzaj帷y kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dzieci璚a.

Z powa瘸niem
Anna Wasiak
Gówny specjalista

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34 74 853, fax 22 34 74 190
e-mail: anna.wasiak@men.gov.pl
--
Anna Wasiak, Chief expert
Ministry of National Education, Vocational and Continuing Education Department al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa tel. +48 22 34 74 853, fax +48 22 34 74 190


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

opiekunka dzieci璚a 325905

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie opiekunka dzieci璚a powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opieku鎍zej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) piel璕nowania dziecka zdrowego, chorego i niepe軟osprawnego;

3) prowadzenia dzia豉 wychowawczych i edukacyjnych wspomagaj帷ych rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia dzia豉 profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagro瞠nia zdrowotnego dziecka.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie opiekunka dzieci璚a opisane w cz窷ci II:

Z.11. 安iadczenie us逝g opieku鎍zych i wspomagaj帷ych rozwój dziecka

1. Piel璕nowanie dziecka zdrowego

Ucze:

1) zapewnia bezpiecze雟two dziecku;

2) rozpoznaje i okre郵a potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega zwi您ek mi璠zy zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;

3) zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;

4) wykonuje zabiegi higieniczno-piel璕nacyjne zgodnie z obowi您uj帷ymi zasadami i procedurami;

5) planuje profilaktyk próchnicy i schorze wieku dzieci璚ego;

6) prowadzi dzia豉nia profilaktyczne oraz kszta速uje nawyki prozdrowotne;

7) okre郵a normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;

8) obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka;

9) rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur post瘼owania w przypadku ich podejrzenia;

10) dba o od篡wianie dziecka zgodne z normami 篡wieniowymi;

11) analizuje jad這spisy pod k徠em zawarto軼i sk豉dników pokarmowych;

12) przygotowuje podstawowe posi趾i, uwzgl璠niaj帷e zalecenia dietetyczne;

13) analizuje i prowadzi dokumentacj piel璕nacyjn dziecka zdrowego;

14) planuje formy i zasady wspó逍racy oraz wspó逍racuje z pracownikami placówki w zakresie piel璕nowania dziecka;

15) planuje i organizuje czynno軼i piel璕nacyjne u dziecka zdrowego, uwzgl璠niaj帷 specyfik placówki, w której przebywa dziecko;

16) okre郵a cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opieku鎍zo- -wychowawczych sprawuj帷ych opiek nad ma造m dzieckiem.

2. Piel璕nowanie dziecka chorego i niepe軟osprawnego

Ucze:

1) zapewnia bezpiecze雟two dziecku choremu i niepe軟osprawnemu;

2) rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepe軟osprawnego;

3) zaspakaja potrzeby biologiczne i psychospo貫czne dziecka chorego i niepe軟osprawnego z uwzgl璠nieniem jego wieku i stanu zdrowia;

4) przestrzega zasad piel璕nowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych uk豉dów i narz康ów;

5) wykonuje zabiegi higieniczno-piel璕nacyjne, dostosowuj帷 technik ich wykonania do stanu zdrowia dziecka i zalece zespo逝 terapeutycznego;

6) okre郵a przyczyny i objawy kliniczne chorób wieku dzieci璚ego, metody ich leczenia i zapobiegania im;

7) ocenia wyp造w choroby na stan psychiczny dziecka;

8) reaguje na zmiany w wygl康zie i zachowaniu dziecka chorego;

9) dokonuje pomiaru parametrów 篡ciowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;

10) rozró積ia rodzaje niepe軟osprawno軼i oraz metody rehabilitacji;

11) uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepe軟osprawnego;

12) przestrzega zasad i drogi podawania leków;

13) podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;

14) okre郵a rol mechanizmów obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;

15) prowadzi dokumentacj piel璕nacyjn dziecka chorego;

16) dobiera formy i przestrzega zasad wspó逍racy z zespo貫m terapeutycznym;

17) charakteryzuje organizacj i specyfik pracy w placówce opieki nad dzieckiem oraz wspó逍racuje z zespo貫m terapeutycznym;

18) towarzyszy dziecku podczas bada i zabiegów specjalistycznych.

3. Wychowanie i edukowanie dziecka

Ucze:

1) przestrzega norm i okre郵a fazy rozwoju ma貫go dziecka, charakteryzuje podstawowe procesy psychiczne dziecka;

2) ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;

3) dobiera materia造 i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;

4) prowadzi zabawy stymuluj帷e rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer z uwzgl璠nieniem wieku dziecka i jego mo磧iwo軼i psychofizycznych;

5) analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i mo磧iwo軼i percepcyjnych dziecka;

6) stymuluje aktywno嗆 werbaln dziecka, wykorzystuj帷 ró積e techniki i utwory literackie;

7) przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;

8) charakteryzuje czynniki wp造waj帷e na kszta速owanie osobowo軼i i zachowanie dziecka;

9) kszta速uje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowo軼i;

10) stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;

11) dobiera metody rozwijania samodzielno軼i dziecka;

12) rozwija samodzielno嗆 dziecka ró積ymi metodami;

13) okre郵a rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunków oraz wspiera dziecko w okresie adaptacji;

14) stosuje metody 豉godzenia negatywnych emocji u dziecka;

15) okre郵a istot i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegaj帷e powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;

16) okre郵a zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze wyst瘼uj帷e u ma貫go dziecka;

17) dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepe軟osprawnym i stwarzaj帷ym problemy wychowawcze;

18) planuje i prowadzi indywidualne zaj璚ia wyrównawcze;

19) organizuje prac wychowawcz w poszczególnych grupach rozwojowych;

20) planuje formy wspó逍racy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;

21) wspó逍racuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;

22) ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Rozwijanie wra磧iwo軼i artystycznej dziecka

Ucze:

1) wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okoliczno軼iowe, scenografie oraz lalki, kukie趾i i kostiumy do inscenizacji i balów, pos逝guj帷 si ró積ymi technikami plastycznymi;

2) dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zaj耩 do wieku i mo磧iwo軼i dziecka;

3) prowadzi zaj璚ia techniczne i plastyczne z dzie熤i w poszczególnych grupach rozwojowych;

4) wykonuje z dzie熤i i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z ró積orodnych materiaów i surowców;

5) rozwija zainteresowania dzieci twórczo軼i plastyczn i techniczn;

6) okre郵a rol utworów muzycznych w rozwoju i kszta速owaniu osobowo軼i dziecka;

7) dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;

8) 酥iewa piosenki dzieci璚e i gra na wybranych instrumentach muzycznych;

9) tworzy proste uk豉dy taneczne do muzyki z uwzgl璠nieniem wieku, poziomu rozwoju i mo磧iwo軼i dzieci;

10) prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzgl璠nieniem wieku, poziomu rozwoju i mo磧iwo軼i dzieci.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie opiekunka dzieci璚a powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni wychowania dziecka, wyposa穎n w: zabawki i pomoce dydaktyczne do stymulacji wszechstronnego rozwoju niemowl璚ia oraz dziecka w 2., 3. i 4. roku 篡cia; k帷iki tematyczne, p造ty CD z piosenkami i bajkami dla dzieci, flanelograf z elementami graficznymi, plansze i tablice dotycz帷e fonetyki, sprz皻 i pomoce do przedstawie, teatrzyków dla dzieci, stanowisko z lustrem do 獞icze aparatu artykulacyjnego, narz璠zia diagnozuj帷e rozwój psychomotoryczny dziecka, biblioteczk z literatur dla dzieci, biblioteczk tematyczn wyposa穎n w literatur przedmiotow, czasopisma, albumy, filmy dydaktyczne dotycz帷e wychowania dziecka, psychologii, pedagogiki, defektologii, sprz皻 audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma; ekran bia造, komputer z pakietem programów biurowych, projektor multimedialny;

2) pracowni piel璕nowania dziecka, wyposa穎n w: ó瞠czka dla noworodków i niemowl徠, sto造 do przewijania, fantomy noworodka i niemowl璚ia, stolik zabiegowy, wag lekarsk, k帷ik do k徙ieli, k帷ik do karmienia niemowl璚ia, k帷ik higieniczny, instalacj bie膨cej wody, bielizn po軼ielow, bielizn dzieci璚, 鈔odki do piel璕nacji, 鈔odki antyseptyczne, sprz皻 i przybory do: toalety i k徙ieli niemowl徠, pojenia i karmienia niemowl徠, mierzenia temperatury, toalety jamy ustnej, likwidacji zmian skórnych, pomoce dydaktyczne do promowania zdrowia, biblioteczk tematyczn wyposa穎n w literatur przedmiotow, czasopisma, albumy i filmy dotycz帷e anatomii i fizjologii oraz piel璕nowania dziecka i schorze wieku dzieci璚ego;

3) pracowni muzyczn, wyposa穎n w: p造totek z utworami dla dzieci, muzyk powa積 i ludow, 酥iewniki dzieci璚e, instrumenty muzyczne, biblioteczk tematyczn wyposa穎n w literatur przedmiotow i czasopisma dotycz帷e edukacji muzycznej;

4) pracowni plastyczno-techniczn wyposa穎n w: materia造, narz璠zia i przybory do prac technicznych i plastycznych, maszyn do szycia, 瞠lazko i desk do prasowania, zgrzewark do folii, instalacj ciep貫j wody, szafy, tablice korkowe, sto造 do pracy, biblioteczk tematyczn wyposa穎n w literatur przedmiotow i czasopisma dotycz帷e edukacji plastycznej;

5) pracowni pierwszej pomocy, wyposa穎n w: fantomy osoby doros貫j, dziecka, niemowl璚ia do resuscytacji kr捫eniowo-oddechowej, wyroby medyczne do: banda穎wania, zak豉dania opatrunków, ok豉dów, tamowania krwawie, unieruchamiania ko鎍zyn, 鈔odki do dezynfekcji ran, przyrz康y do pomiaru temperatury i aparat do pomiaru ci郾ienia, apteczk pierwszej pomocy, filmy dydaktyczne dotycz帷e pierwszej pomocy.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych oraz placówkach dziennej i ca這dobowej opieki nad dzie熤i (興obkach, przedszkolach, domach ma貫go dziecka).

Praktyka zawodowa powinna by zorganizowana w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1) 2)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.11. 安iadczenie us逝g opieku鎍zych i wspomagaj帷ych rozwój dziecka

950 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

2) Dla absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym, podejmuj帷ych kszta販enie w zawodzie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, przez okres 3 lat od dnia wej軼ia w 篡cie niniejszego rozporz康zenia, minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego wynosi 912 godzin dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie.

 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188