Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
RATOWNIK MEDYCZNY
Kierunek posiada akredytacj Ministra Zdrowia oraz Kuratora O鈍iaty .
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacja: Z.12. Wykonywanie medycznych czynno軼i ratunkowych i innych 鈍iadcze opieki zdrowotnej w stanach nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej;
za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie (wydaje MEDYCYNY PRACY) za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造;
Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
Dowód osobisty do odkserowania.
Czesne

Kierunek bezp豉tny

Kierunek bezp豉tny dla semestrów rozpoczynaj帷ych nauk od lutego 2013r. Semestry, które rozpocz窸y nauk wczesniej p豉c 100z miesi璚znie
za wakacje i egzaminy nie p豉ci si.

Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.  
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

ratownik medyczny 325601

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie ratownik medyczny powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) oceniania sytuacji oraz identyfikowania zagro瞠 wtórnych dla pacjenta i s逝瘺 ratunkowych na miejscu prowadzenia dzia豉 ratowniczych;

2) oceniania stanu poszkodowanego w celu ustalenia post瘼owania ratunkowego;

3) wykonywania medycznych czynno軼i ratunkowych i innych 鈍iadcze opieki zdrowotnej w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia;

4) prowadzenia dzia豉 ratunkowych, w tym segregacji medycznej w wypadkach masowych i katastrofach;

5) komunikowania si z poszkodowanym, jego rodzin (opiekunem), 鈍iadkami zdarzenia, cz這nkami zespoów ratownictwa medycznego, pracownikami szpitalnego oddzia逝 ratunkowego oraz ratownikami innych s逝瘺 powo豉nych do niesienia pomocy;

6) organizowania i prowadzenia zaj耩 z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynno軼i ratunkowych.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie ratownik medyczny opisane w cz窷ci II:

Z.12. Wykonywanie medycznych czynno軼i ratunkowych i innych 鈍iadcze opieki zdrowotnej w stanach nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

1. Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

Ucze:

1) charakteryzuje struktury organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narz康ów, uk豉dów;

2) okre郵a topografi narz康ów i uk豉dów;

3) analizuje rol poszczególnych narz康ów i uk豉dów w prawid這wym funkcjonowaniu organizmu cz這wieka;

4) rozpoznaje zaburzenia wyst瘼uj帷e w strukturach komórkowych, tkankowych, narz康owych i uk豉dowych wywo豉nych chorob lub urazem;

5) charakteryzuje przyczyny i objawy nag貫go zatrzymania kr捫enia;

6) charakteryzuje przyczyny i objawy utraty przytomno軼i, w tym z u篡ciem skal punktowych;

7) rozró積ia i stosuje sprz皻 ochronny znajduj帷y si w wyposa瞠niu zestawów ratunkowych;

8) ocenia i monitoruje podstawowe funkcje 篡ciowe poszkodowanego metodami nieinwazyjnymi;

9) okre郵a wskazania i metody udra積iania górnych dróg oddechowych;

10) okre郵a algorytm i przestrzega zasad wykonywania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób w ró積ym wieku oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia;

11) wykonuje podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób w ró積ym wieku w stanach nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego zgodnie z algorytmem;

12) wykonuje odsysanie dróg oddechowych z wykorzystaniem urz康zenia ss帷ego;

13) przywraca i zabezpiecza dro積o嗆 dróg oddechowych metod bezprzyrz康ow oraz przyrz康ow;

14) okre郵a zasadno嗆 podj璚ia tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu lub wentylacji zast瘼czej powietrzem i tlenem z zastosowaniem ró積ych metod;

15) stosuje tlenoterapi biern, podejmuje wentylacj zast瘼cz powietrzem i tlenem z zastosowaniem ró積ych metod;

16) wykonuje intubacj dotchawicz w laryngoskopii bezpo鈔edniej, bez u篡cia 鈔odków zwiotczaj帷ych i prowadzi wentylacj zast瘼cz;

17) wykonuje pod nadzorem lekarza intubacj dotchawicz w laryngoskopii bezpo鈔edniej z u篡ciem 鈔odków zwiotczaj帷ych i prowadzi wentylacj zast瘼cz.

2. Podejmowanie i prowadzenie medycznych czynno軼i ratunkowych w stanach nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego

Ucze:

1) charakteryzuje rodzaje, przyczyny, objawy urazów i obra瞠 cia豉;

2) charakteryzuje zasady wykonania i wykonuje badanie poszkodowanego wed逝g ITLS (ang. International Trauma Life Support);

3) rozpoznaje stany nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego;

4) rozró積ia wyposa瞠nie zestawów ratunkowych i pos逝guje si nim;

5) charakteryzuje i przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

6) charakteryzuje i stosuje medyczne czynno軼i ratunkowe podejmowane w przypadku wyst徙ienia stanów nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego u dzieci i doros造ch;

7) ocenia stan pacjenta w celu ustalenia post瘼owania i decyzji o podj璚iu medycznych czynno軼i ratunkowych lub odst徙ieniu od nich;

8) analizuje i dobiera sposoby u這瞠nia poszkodowanego w zale積o軼i od rodzaju schorzenia lub odniesionych obra瞠 cia豉;

9) opatruje rany ró積ych okolic cia豉 i zabezpiecza amputowane cz窷ci cia豉;

10) przestrzega zasad post瘼owania ratunkowego w sytuacji krwotoku zewn皻rznego i wewn皻rznego;

11) wykonuje odbarczenie odmy pr篹nej drog nak逝cia jamy op逝cnowej;

12) wykonuje unieruchomienie kr璕os逝pa i miednicy z wykorzystaniem dost瘼nego sprz皻u ratunkowego;

13) wykonuje unieruchomienia ko鎍zyn w przypadku z豉ma, zwichni耩 i skr璚e;

14) charakteryzuje przyczyny, objawy i rodzaje wstrz御u;

15) wdra瘸 post瘼owanie przeciwwstrz御owe;

16) wykonuje i interpretuje zapis EKG w zakresie podstawowych zaburze przewodzenia i rytmu serca;

17) wykonuje pod nadzorem lekarza systemu kardiowersj elektryczn i elektrostymulacj zewn皻rzn;

18) wykonuje kaniulacj 篡 obwodowych ko鎍zyn górnych i dolnych oraz 篡造 szyjnej zewn皻rznej;

19) pobiera krew 篡ln i w這郾iczkow do bada laboratoryjnych;

20) okre郵a warto軼i prawid這we i interpretuje wyniki bada poziomu glukozy i elektrolitów w surowicy oraz badania gazometrycznego krwi w這郾iczkowej;

21) wykonuje doj軼ie doszpikowe przy u篡ciu gotowego zestawu;

22) obja郾ia zasady podawania i dzia豉nia leków stosowanych w stanach nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego, ró積icuje postaci leków, drogi ich podawania, interakcje, wskazania do ich podania oraz oblicza dawki leków;

23) podaje leki i p造ny ró積ymi drogami przy u篡ciu gotowego zestawu na zlecenie lekarza systemu;

24) zak豉da cewnik do p璚herza moczowego pod nadzorem lekarza systemu i monitoruje diurez;

25) zak豉da sond 穎陰dkow i wykonuje p逝kanie 穎陰dka pod nadzorem lekarza systemu;

26) rozró積ia drogi wnikania trucizn do organizmu i przestrzega zasad post瘼owania ratunkowego w przypadku zatru;

27) odbiera poród nag造 w warunkach pozaszpitalnych;

28) asystuje przy ma造ch zabiegach chirurgicznych pod nadzorem lekarza systemu.

3. Ewakuowanie i transportowanie poszkodowanych

Ucze:

1) przygotowuje specjalistyczny 鈔odek transportu sanitarnego do gotowo軼i wyjazdowej, kompletuje i obs逝guje sprz皻, aparatur, zestawy leków oraz innych 鈔odków i materiaów stanowi帷ych jego wyposa瞠nie;

2) wykonuje zadania na stanowisku dyspozytora medycznego oraz obs逝guje dost瘼ne 鈔odki 陰czno軼i;

3) charakteryzuje zasady i dobiera sposoby przenoszenia i ewakuacji poszkodowanych w zale積o軼i od ich stanu ogólnego, doznanych obra瞠 cia豉, rodzaju zagro瞠nia, liczby osób uprawnionych na podstawie odr瑿nych przepisów do podejmowania medycznych czynno軼i ratunkowych i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadania przyrz康ów pomocniczych;

4) przygotowuje poszkodowanego do transportu i zapewnia mu opiek medyczn w czasie transportu;

5) organizuje transport poszkodowanych w nocy i w ró積ych niekorzystnych warunkach atmosferycznych;

6) przekazuje informacje o poszkodowanym i wykonanych medycznych czynno軼iach ratunkowych personelowi innych zespoów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziaów ratunkowych;

7) dokumentuje wykonane medyczne czynno軼i ratunkowe i inne 鈍iadczenia w zakresie opieki zdrowotnej.

4. Udzielanie wsparcia psychicznego

Ucze:

1) charakteryzuje uwarunkowania psychologiczne zachowa indywidualnych oraz relacji z poszkodowanym, jego rodzin lub opiekunem, najbli窺zym otoczeniem i spo貫cze雟twem w sytuacjach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

2) identyfikuje problemy poszkodowanego i grupy spo貫cznej;

3) rozró積ia problemy w komunikacji wynikaj帷e z niepe軟osprawno軼i i choroby przewlek貫j;

4) charakteryzuje rodzaje pozawerbalnych sposobów porozumiewania si;

5) skutecznie komunikuje si z poszkodowanym, jego rodzin lub opiekunem, 鈍iadkami zdarzenia;

6) wyja郾ia poszkodowanemu istot jego dolegliwo軼i i uzasadnia decyzj o sposobie dalszego post瘼owania;

7) zapewnia poszkodowanemu wsparcie psychiczne;

8) ocenia zachowania osób znajduj帷ych si w strefie zagro瞠nia oraz stosuje dzia豉nia zapobiegaj帷e wyst徙ieniu paniki;

9) wspó逍racuje z innymi cz這nkami jednostek systemu;

10) skutecznie komunikuje si z pracownikami s逝瘺 i organizacji powo豉nych do niesienia pomocy poszkodowanym;

11) okre郵a skutki wp造wu sytuacji trudnych na poszkodowanych i uczestników akcji ratunkowej;

12) charakteryzuje i stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem zwi您anym z uczestniczeniem w akcji ratunkowej;

13) charakteryzuje i stosuje zasady organizacji wsparcia psychologicznego dla ofiar zdarzenia oraz uczestników akcji ratunkowej;

14) charakteryzuje i stosuje przepisy prawa zwi您ane z post瘼owaniem wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Post瘼owanie ratunkowe w wypadkach masowych i katastrofach

Ucze:

1) okre郵a poj璚ie wypadku, wypadku masowego i katastrofy;

2) charakteryzuje i stosuje zasady oceny sytuacji i bezpiecze雟twa na miejscu wypadku, wypadku masowego i katastrofy;

3) zapewnia bezpiecze雟two sanitarnohigieniczne w czasie akcji ratunkowej;

4) rozró積ia zestawy ratunkowe, ich przeznaczenie, mo磧iwo軼i wykorzystania i zasady u篡cia;

5) dokonuje oceny sytuacji oraz identyfikuje zagro瞠nia dla poszkodowanego i ratowników na miejscu wypadku, wypadku masowego i katastrofy;

6) charakteryzuje zasady wyznaczania stref bezpiecze雟twa na miejscu zdarzenia;

7) podejmuje dzia豉nia zapobiegaj帷e zwi瘯szeniu liczby ofiar zdarzenia i degradacji 鈔odowiska;

8) zapewnia bezpiecze雟two poszkodowanym na miejscu wypadku, wypadku masowego i katastrofy;

9) charakteryzuje poj璚ia segregacji medycznej, oznaczenia i karty segregacyjnej oraz wykonuje wst瘼n segregacj medyczn poszkodowanych;

10) wykonuje dekontaminacj wst瘼n poszkodowanych;

11) modyfikuje post瘼owanie ratunkowe na miejscu zdarzenia w zale積o軼i od rodzaju zagro瞠nia;

12) charakteryzuje zasady organizacji i funkcjonowania systemu Pa雟twowe Ratownictwo Medyczne;

13) rozró積ia zasady organizacji innych systemów i organizacji ratowniczych w Polsce i Unii Europejskiej oraz charakteryzuje zasady wspó逍racy w zintegrowanym systemie ratownictwa;

14) komunikuje si z podmiotami wchodz帷ymi w sk豉d zintegrowanego systemu ratownictwa.

6. Organizowanie i prowadzenie zaj耩 z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynno軼i ratunkowych

Ucze:

1) charakteryzuje zasady i metody nauczania stosowane w dydaktyce pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynno軼i ratunkowych;

2) organizuje i prowadzi zaj璚ia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynno軼i ratunkowych;

3) dobiera odpowiednie metody nauczania z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynno軼i ratunkowych w zale積o軼i od wieku uczniów, tre軼i nauczania, celów i zada pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacji i 鈔odków, które zamierza u篡 w trakcie szkolenia;

4) charakteryzuje i stosuje efektywne metody nauczania zasad zachowania bezpiecze雟twa w miejscach publicznych i w domu oraz post瘼owania w przypadkach nag造ch i nadzwyczajnych zagro瞠 鈔odowiskowych, kl瘰k i katastrof;

5) popularyzuje wiedz z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w ró積ych 鈔odowiskach;

6) motywuje ludzi do zapobiegania zagro瞠niom ekologicznym.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie ratownik medyczny powinna posiada pracowni ratownictwa medycznego wyposa穎n w: tablic interaktywn z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe z pakietem programów biurowych oraz z oprogramowaniem do kszta速owania umiej皻no軼i zawodowych, negatoskop, zegar 軼ienny, szaf zamykan na bielizn po軼ielow, bielizn operacyjn, bielizn osobist, r璚zniki, 軼ierki, szaf zamykan na leki, 鈔odki antyseptyczne, 鈔odki opatrunkowe, szafy zamykane na sprz皻 i zestawy potrzebne do 獞icze, ó磬o dla pacjenta doros貫go, ó瞠czko dla dziecka, stoliki przyó磬owe, le瘸nk, parawany, stoliki zabiegowe, tace na leki, statywy do kroplówek, podajniki ze 鈔odkiem myj帷ym i dezynfekuj帷ym r璚e, suszarki do r彗, fantomy do podstawowej i zaawansowanej resuscytacji kr捫eniowo-oddechowej niemowl璚ia, dziecka i osoby doros貫j, fantomy do: intubacji osoby doros貫j i dziecka, konikopunkcji, kaniulacji 篡造 szyjnej zewn皻rznej, nak逝cia jamy op逝cnowej, cewnikowania, wk逝 podskórnych, domi窷niowych, do篡lnych, doszpikowych, szycia ran oraz fantom po這積iczy, symulatory obra瞠, symulator górnych dróg oddechowych, materia造 opatrunkowe (gaza, kompresy gazowe, opaski gazowe, dziane podtrzymuj帷e, elastyczne o ró積ych szeroko軼iach, codofixy, chusty trójk徠ne, przylepce na tkaninie, elastyczne z opatrunkiem, venoplasty), narz璠zia chirurgiczne, zg喚bniki, cewniki (Tiemanna, Nelatona, Foleya), kaniule do篡lne, strzykawki ró積ej pojemno軼i, peny, ig造 ró積ych rozmiarów do wstrzykni耩 鈔ódskórnych, podskórnych, domi窷niowych, zestawy do przetaczania p造nów infuzyjnych, worki Foleya; zestawy do: nak逝wania jamy op逝cnowej, konikopunkcji, kaniulacji 篡造 szyjnej zewn皻rznej, wk逝cia doszpikowego, pozoracji obra瞠; opatrunki wentylowe Ashermana, szyny do unieruchamiania z豉ma, skr璚e, zwichni耩, desk ortopedyczn ze stabilizatorem g這wy i kompletem pasów dla dziecka i osoby doros貫j, nosze podbierakowe i pró積iowe, ko軟ierze ortopedyczne, kamizelk Kendricka (KED), koce przeciwwstrz御owe, foli termiczn NRC, urz康zenia ss帷e elektryczne i r璚zne, maski Venturiego, worki samorozpr篹alne z maskami twarzowymi i rezerwuarem tlenu, butl tlenow, laryngoskopy, rurki intubacyjne, rurki ustno-gard這we, maski krtaniowe, rurki krtaniowe, rurki Combitube, kapnograf, torby ratownicze PSP-R1, torby ratownicze PSP-R2, zestawy do segregacji poszkodowanych (triage); pulsoksymetry, aparaty tradycyjne i automatyczne do pomiaru ci郾ienia, stetoskopy, glukometry z pe軟ym oprzyrz康owaniem, elektrokardiograf, defibrylator automatyczny, defibrylator z kardiomonitorem, respirator ratowniczy, 鈔odki antyseptyczne do skóry i b這n 郵uzowych, 鈔odki do dezynfekcji sprz皻u i powierzchni, pakiety do przygotowywania narz璠zi, bielizny operacyjnej, materia逝 opatrunkowego do sterylizacji (samoprzylepne lub r瘯awy do zgrzewania), pojemniki na ostre odpady medyczne, pojemniki i worki do segregacji zu篡tego sprz皻u i materiaów medycznych, bielizn po軼ielow, bielizn operacyjn, r璚zniki, 軼ierki, atrapy 鈔odków farmakologicznych (do znieczulenia miejscowego i ogólnego, przeciwwstrz御owych, nasercowych, rozszerzaj帷ych oskrzela, moczop璠nych, p造nów infuzyjnych), r瘯awiczki jednorazowe, maseczki do resuscytacji kr捫eniowo-oddechowej, okulary ochronne, fartuchy, czepki, maseczki ochronne, fantomy anatomiczne niemowl璚ia, dziecka i osoby doros貫j, fantom g這wy – przekrój, fantom rozwoju p這du, modele anatomiczne ko軼i (d逝gich, czaszki, kr璕os逝pa), plansze anatomiczne, radiogramy, foliogramy, atlasy, albumy anatomiczne, programy komputerowe anatomiczne, ksi捫ki, czasopisma, filmy dydaktyczne dotycz帷e ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, medycyny katastrof, pierwszej pomocy, interny, chirurgii, anestezjologii, toksykologii, psychologii, instrukcje: normy, procedury, przewodniki, regulaminy, zestaw przepisów prawa, dokumentacj w豉軼iwe dla zawodu: foliogramy, prze廝ocza, plansze, ryciny, prospekty, foldery dotycz帷e ratownictwa medycznego.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, szpitalnych oddzia豉ch ratunkowych, stacjach pogotowia ratunkowego, centrach powiadamiania ratunkowego, jednostkach ratowniczo-ga郾iczych Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.12. Wykonywanie medycznych czynno軼i ratunkowych i innych 鈍iadcze opieki zdrowotnej w stanach nag貫go zagro瞠nia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

950 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷 minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188