Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK ADMINISTRACJI
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
A.68. Obs逝ga klienta w jednostkach administracji
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
 
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych.
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów a pisemne z wybranych.

Sem. 1 - J瞛yk obcy w administracji, Dzia豉lno嗆 gospodarcza w jednostce organizacyjnej, Podstawy prawa cywilnego
Sem. 2 - Post瘼owanie w administracji, Podstawy prawa administracyjnego, J瞛yk obcy w administracji
Sem. 3 - Post瘼owanie w administracji, Podstawy prawa administracyjnego
Sem. 4 - Podstawy prawa pracy, Podstawy prawa administracyjnego
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

SZKOLNY PLAN  NAUCZANIA

Lp.

Zaj璚ia edukacyjne

ㄠczna ilo嗆 godzin w 2-letnim cyklu

Semestr

I

II

III

IV

1.

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i*

20

20

 

 

 

2.

J瞛yk obcy w administracji

55

30

25

-

-

3.

Dzia豉lno嗆 gospodarcza w jednostce organizacyjnej

40

30

10

-

 

4.

Podstawy prawa cywilnego

65

55

10

-

-

5.

Podstawy prawa pracy

70

-

-

15

55

6.

Podstawy prawa administracyjnego

90

20

10

20

40

7.

Podstawy finansów publicznych

20

-

-

-

20

8.

Wykonywanie pracy biurowej**

160

10

60

70

20

9.

Post瘼owanie w administracji**

180

10

60

70

40

Razem ilo嗆 godzin

700

175

175

175

175

10.

Praktyka zawodowa

Semestr I – brak
Semestr II – 2 tygodnie (160 godzin)
Semestr III – 2 tygodnie (160 godzin)
Semestr IV - brak

* prowadzone tylko dla s逝chaczy, którzy na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zaj璚ia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta販enia praktycznego oraz u pracodawcy

Egzamin potwierdzaj帷y pierwsz kwalifikacj A.68. Obs逝ga klienta w jednostkach administracji odbywa si pod koniec czwartego semestru.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik administracji 334306

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik administracji powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporz康zania dokumentów dotycz帷ych spraw administracyjnych;

3) prowadzenia post瘼owania administracyjnego.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia administracyjno-us逝gowego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);

PKZ(A.m) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowo軼i, technik administracji, technik handlowiec, technik ksi璕arstwa

Ucze:

1) pos逝guje si poj璚iami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

3) przygotowuje standardowe formy korespondencji s逝瘺owej;

4) wykonuje prace zwi您ane z przygotowaniem spotka s逝瘺owych;

5) stosuje przepisy prawa dotycz帷e tajemnicy s逝瘺owej oraz ochrony danych osobowych;

6) obs逝guje sprz皻 i urz康zenia techniki biurowej;

7) przechowuje dokumenty;

8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod k徠em ich przydatno軼i analitycznej i decyzyjnej;

9) rozró積ia rodzaje bada statystycznych oraz okre郵a ich przydatno嗆;

10) gromadzi informacje o badanej zbiorowo軼i;

11) rozró積ia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

12) przeprowadza analiz statystyczn badanego zjawiska;

13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki bada;

14) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie technik administracji opisane w cz窷ci II:

A.68. Obs逝ga klienta w jednostkach administracji

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

Ucze:

1) rozró積ia prawne formy dzia豉nia jednostek administracji publicznej;

2) rozpoznaje struktur organizacyjn jednostek administracji publicznej;

3) rozpoznaje zadania administracji na okre郵onym szczeblu;

4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewn皻rznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;

5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;

6) rozró積ia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchi i tryb og豉szania;

7) korzysta z ró積ych 廝óde prawa oraz form prawotwórczej dzia豉lno軼i pa雟twa;

8) rozró積ia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;

9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynno軼i prawnej;

10) okre郵a rodzaje odpowiedzialno軼i cywilnej;

11) stosuje zasady dotycz帷e stosunku zobowi您aniowego;

12) sporz康za umowy cywilnoprawne;

13) sporz康za dokumenty wynikaj帷e ze stosunku pracy;

14) wyja郾ia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, wyst瘼uj帷e w jednostce administracji;

15) okre郵a zakres prawa pracy i ubezpiecze spo貫cznych;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e zatrudnienia w pa雟twach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie post瘼owania administracyjnego

Ucze:

1) przestrzega zasad post瘼owania administracyjnego;

2) wszczyna post瘼owanie administracyjne;

3) ustala w豉軼iwo嗆 organu administracyjnego;

4) informuje strony post瘼owania o ich prawach i obowi您kach;

5) wyja郾ia okoliczno軼i istotne dla prowadzonego post瘼owania;

6) podejmuje czynno軼i sk豉niaj帷e strony do zawarcia ugody;

7) prowadzi rozpraw administracyjn;

8) sporz康za dokumenty na ka盥ym etapie post瘼owania;

9) sporz康za projekty postanowie i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem post瘼owania administracyjnego;

10) po鈔edniczy w przekazywaniu 鈔odków odwo豉wczych od postanowie i decyzji organu administracyjnego;

11) wznawia w uzasadnionych przypadkach post瘼owanie zako鎍zone ostateczn decyzj administracyjn;

12) wszczyna egzekucj dotycz帷 aktu administracyjnego;

13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;

14) stosuje orzecznictwo S康u Najwy窺zego, Naczelnego S康u Administracyjnego, Trybuna逝 Konstytucyjnego.

3. Sporz康zanie analiz i sprawozda dotycz帷ych finansów publicznych

Ucze:

1) okre郵a formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;

2) analizuje bud瞠t jednostki organizacyjnej;

3) charakteryzuje dochody i wydatki bud瞠tu pa雟twa oraz jednostki samorz康u terytorialnego;

4) sporz康za sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;

5) sporz康za typowe sprawozdanie bud瞠towe.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik administracji powinna posiada pracowni techniki biurowej wyposa穎n w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu, z drukark sieciow, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) po陰czone w sie z dost瘼em do Internetu i z pod陰czeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych oraz specjalistycznymi programami komputerowymi z zakresu ekonomii, prawa i administracji; urz康zenia techniki biurowej, w szczególno軼i takie, jak: telefon z automatyczn sekretark i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urz康zenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, sk豉dania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obs逝gi urz康ze, materia造 i 鈔odki biurowe; druki formularzy i blankietów stosowanych w administracji publicznej, w tym dotycz帷e zatrudnienia, p豉c i podatków, zestaw przepisów prawa dotycz帷ych prowadzenia korespondencji oraz prowadzania dzia豉lno軼i produkcyjnej, us逝gowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych uk豉dów tekstów; podr璚zniki, s這wniki i encyklopedie dotycz帷e administracji, s這wniki j瞛yka polskiego oraz j瞛yków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, urz璠ach administracji publicznej rz康owej i samorz康owej oraz podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-us逝gowego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

A.68. Obs逝ga klienta w jednostkach administracji

910 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188