Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespo堯w i zespoów pojazd闚 samochodowych, M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk豉d闚 pojazd闚 samochodowych, M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obs逝gi pojazd闚 samochodowych
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
 
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny w naborze luty 2013r.
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych.
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów a pisemne z wybranych.

Sem. 1 - Budowa i naprawa pojazd闚 samochodowych, Bezpiecze雟two pracy
Sem. 2 - Technologia mechaniczna, Diagnozowanie pojazd闚 samochodowych
Sem. 3 - Wyposa瞠nie elektryczne i elektroniczne pojazd闚 samochodowych, J瞛yk obcy zawodowy, Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Sem. 4 - Organizacja i zarz康zanie przedsi瑿iorstwem samochodowym, Przepisy ruchu drogowego
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

SZKOLNY PLAN  NAUCZANIA

Lp.

Zaj璚ia edukacyjne

ㄠczna ilo嗆 godzin w 2-letnim cyklu

Semestr

I

II

III

IV

1.

Bezpiecze雟two pracy

10

10 

 

 

 

2.

Technologia mechaniczna

30

 

30

 

 

3.

Przepisy ruchu drogowego

25

 

 

 

25

4.

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

105

65

40

 

 

5.

Diagnozowanie pojazdów samochodowych

30

 

30

 

 

6.

Wyposa瞠nie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych

80

 

 

80

 

7.

Organizacja i zarz康zanie przedsi瑿iorstwem samochodowym

45

 

 

 

45

8.

J瞛yk obcy zawodowy

15

 

 

15 

 

9.

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn**

70

30

40

 

 

10.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki **

40

 

 

40

 

11.

Pracownia obs逝gi pojazdów samochodowych **

60

 

 

 

60

12.

Pracownia samochodowa **

170

70

35

40

25

13.

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i

20

 

-

-

20

 

Razem

700

175

175

175

175

13.

Praktyka zawodowa

Semestr I – brak
Semestr II – brak
Semestr III – 4 tygodnie (160 godzin)
Semestr IV - brak

* prowadzone tylko dla s逝chaczy, którzy na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zaj璚ia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta販enia praktycznego oraz u pracodawcy

Egzamin potwierdzaj帷y pierwsz kwalifikacj K.1. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespoów i zespoów pojazdów samochodowych odbywa si pod koniec trzeciego semestru;
Egzamin potwierdzaj帷y drug kwalifikacj K.2. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk豉dów pojazdów samochodowych odbywa si pod koniec czwartego semestru;
Egzamin potwierdzaj帷y trzeci kwalifikacj K.3. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obs逝gi pojazdów samochodowych odbywa si pod koniec czwartego semestru.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik pojazdów samochodowych 311513

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje mo磧iwo嗆 kszta販enia w tym zawodzie równie w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obs逝giwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obs逝gi pojazdów samochodowych.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.g);

PKZ(E.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: monter sieci i urz康ze telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego

Ucze:

1) pos逝guje si poj璚iami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska zwi您ane z pr康em sta造m i zmiennym;

3) interpretuje wielko軼i fizyczne zwi您ane z pr康em zmiennym;

4) wyznacza wielko軼i charakteryzuj帷e przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto軼i wielko軼i elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk豉dach elektronicznych;

6) rozpoznaje elementy oraz uk豉dy elektryczne i elektroniczne;

7) sporz康za schematy ideowe i monta穎we uk豉dów elektrycznych i elektronicznych;

8) rozró積ia parametry elementów oraz uk豉dów elektrycznych i elektronicznych;

9) pos逝guje si rysunkiem technicznym podczas prac monta穎wych i instalacyjnych;

10) dobiera narz璠zia i przyrz康y pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu monta簑 mechanicznego elementów i urz康ze elektrycznych i elektronicznych;

11) wykonuje prace z zakresu obróbki r璚znej;

12) okre郵a funkcje elementów i uk豉dów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

13) wykonuje po陰czenia elementów i uk豉dów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i monta穎wych;

14) dobiera metody i przyrz康y do pomiaru parametrów uk豉dów elektronicznych i elektronicznych;

15) wykonuje pomiary wielko軼i elektrycznych elementów, uk豉dów elektrycznych i elektronicznych;

16) przedstawia wyniki pomiarów i oblicze w postaci tabel i wykresów;

17) pos逝guje si dokumentacj techniczn, katalogami i instrukcjami obs逝gi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

18) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

PKZ(M.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemys這wej i urz康ze precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urz康ze, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawaj帷ych, 郵usarz, kowal, monter kad逝bów okr皻owych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okr皻owy, technik budownictwa okr皻owego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin sta造ch, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urz康ze odlewniczych, operator maszyn i urz康ze metalurgicznych, operator maszyn i urz康ze do obróbki plastycznej, operator maszyn i urz康ze do przetwórstwa tworzyw sztucznych, z這tnik-jubiler

Ucze:

1) przestrzega zasad sporz康zania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporz康za szkice cz窷ci maszyn;

3) sporz康za rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

4) rozró積ia cz窷ci maszyn i urz康ze;

5) rozró積ia rodzaje po陰cze;

6) przestrzega zasad tolerancji i pasowa;

7) rozró積ia materia造 konstrukcyjne i eksploatacyjne;

8) rozró積ia 鈔odki transportu wewn皻rznego;

9) dobiera sposoby transportu i sk豉dowania materiaów;

10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre郵a sposoby ochrony przed korozj;

11) rozró積ia techniki i metody wytwarzania cz窷ci maszyn i urz康ze;

12) rozró積ia maszyny, urz康zenia i narz璠zia do obróbki r璚znej i maszynowej;

13) rozró積ia przyrz康y pomiarowe stosowane podczas obróbki r璚znej i maszynowej;

14) wykonuje pomiary warsztatowe;

15) rozró積ia metody kontroli jako軼i wykonanych prac;

16) okre郵a budow oraz przestrzega zasad dzia豉nia maszyn i urz康ze;

17) pos逝guje si dokumentacj techniczn maszyn i urz康ze oraz przestrzega norm dotycz帷ych rysunku technicznego, cz窷ci maszyn, materiaów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

18) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

PKZ(M.b) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: mechanik--operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urz康ze, operator obrabiarek skrawaj帷ych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik

Ucze:

1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

2) dobiera narz璠zia i przyrz康y pomiarowe do monta簑 i demonta簑 maszyn i urz康ze;

3) wykonuje prace z zakresu obróbki r璚znej i maszynowej metali;

4) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

PKZ(M.g) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa

Ucze:

1) wykonuje czynno軼i kontrolno-obs逝gowe pojazdów;

2) stosuje przepisy prawa dotycz帷e ruchu drogowego i kieruj帷ych pojazdami;

3) przestrzega zasad kierowania pojazdami;

4) wykonuje czynno軼i zwi您ane z prowadzeniem i obs逝g pojazdu samochodowego w zakresie niezb璠nym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie technik pojazdów samochodowych opisane w cz窷ci II:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespoów i zespoów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie podzespoów i zespoów pojazdów samochodowych

Ucze:

1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporz康za dokumentacj tego przyj璚ia;

2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

3) charakteryzuje budow pojazdów samochodowych oraz wyja郾ia zasady dzia豉nia podzespoów i zespoów tych pojazdów;

4) okre郵a podzespo造 i zespo造 pojazdu samochodowego;

5) stosuje narz璠zia i przyrz康y pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

6) dobiera metody oraz okre郵a zakres diagnostyki podzespoów i zespoów pojazdów samochodowych;

7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.

2. Naprawa zespoów i podzespoów pojazdów samochodowych

Ucze:

1) lokalizuje uszkodzenia zespoów i podzespoów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników bada diagnostycznych;

2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody i okre郵a zakres naprawy pojazdu samochodowego;

4) wykonuje demonta zespoów i podzespoów pojazdów samochodowych;

5) przeprowadza weryfikacj zespoów i podzespoów pojazdów samochodowych;

6) dobiera zespo造 lub podzespo造 pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

7) wymienia uszkodzone zespo造 i podzespo造 pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urz康ze i narz璠zi warsztatowych;

8) wykonuje monta podzespoów i zespoów pojazdów samochodowych;

9) wykonuje konserwacj zespoów i podzespoów pojazdów samochodowych;

10) wyja郾ia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materia造 eksploatacyjne;

11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

12) ocenia jako嗆 wykonania naprawy i ustala jej koszt.

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk豉dów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Ucze:

1) rozró積ia metody diagnostyki uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) rozpoznaje elementy oraz uk豉dy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

3) wype軟ia dokumentacj zwi您an z przyj璚iem pojazdu samochodowego;

4) okre郵a zakres diagnostyki uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

6) wykonuje pomiary diagnostyczne uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

7) interpretuje wyniki pomiarów uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

8) ocenia stan techniczny elementów oraz uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urz康ze diagnostycznych;

9) sporz康za dokumentacj wykonanych pomiarów uk豉dów elektrycznych i elektronicznych uk豉dów samochodowych.

2. Naprawa uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Ucze:

1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;

2) lokalizuje uszkodzenia uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody naprawy uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

4) sporz康za zapotrzebowanie na uk豉dy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

5) dobiera narz璠zia i przyrz康y do wykonania napraw uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i pos逝guje si nimi;

6) wykonuje demonta uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

7) wymienia uszkodzone uk豉dy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

8) wykonuje regulacje elementów uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

9) sprawdza dzia豉nie uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

10) przeprowadza próby po naprawie uk豉dów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

11) sporz康za kalkulacj kosztów wykonania us逝gi.

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obs逝gi pojazdów samochodowych

1. Organizowanie obs逝gi pojazdów samochodowych

Ucze:

1) pos逝guje si dokumentacj technologiczn procesów naprawy pojazdów samochodowych;

2) przestrzega zasad gospodarki cz窷ciami zamiennymi i materia豉mi eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

3) ustala zakres oraz terminy przegl康ów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;

4) przydziela prace z zakresu obs逝gi pojazdów samochodowych zespo這wi pracowników;

5) przestrzega zasad recyklingu i post瘼owania z odpadami u篡tkowymi;

6) prowadzi dokumentacj obs逝gi i naprawy pojazdów samochodowych;

7) sporz康za kalkulacj kosztów wykonania obs逝gi pojazdów samochodowych;

8) rozwi您uje problemy techniczne i organizacyjne dotycz帷e obs逝gi i naprawy pojazdów samochodowych;

9) inicjuje oraz wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na efektywno嗆 i jako嗆 obs逝gi i naprawy pojazdów samochodowych.

2. Nadzorowanie obs逝gi pojazdów samochodowych

Ucze:

1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;

2) kontroluje jako嗆 wykonania zada powierzonych zespo這wi pracowników;

3) komunikuje si ze wspó逍racownikami i prze這穎nymi;

4) podejmuje decyzje dotycz帷e realizacji zada;

5) dobiera pracowników do wykonania okre郵onych zada;

6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;

7) nadzoruje wykonywanie czynno軼i zwi您anych z obs逝g i konserwacj maszyn i urz康ze stosowanych do obs逝gi pojazdów samochodowych;

8) ocenia jako嗆 wykonywanych prac.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni rysunku technicznego, wyposa穎n w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela pod陰czone do sieci lokalnej z dost瘼em do Internetu, z drukark, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery pod陰czone do sieci lokalnej z dost瘼em do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kszta速owania wyobra幡i przestrzennej, normy dotycz帷e zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego;

2) pracowni obróbki r璚znej i maszynowej, wyposa穎n w: tokark i frezark, uchwyty obróbkowe, modele mechanizmów i zespoów obrabiarek, stanowiska 郵usarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), p造ty traserskie (jedna p造ta dla czterech uczniów), wiertark sto這w, szlifierk ostrza趾, d德igniowe no篡ce r璚zne do ci璚ia blachy, narz璠zia i przyrz康y pomiarowe, narz璠zia do obróbki r璚znej i maszynowej skrawaniem, narz璠zia r璚zne z nap璠em elektrycznym i pneumatycznym, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne maszyn, instrukcje obs逝gi maszyn i urz康ze, 鈔odki ochrony indywidualnej;

3) pracowni metrologii technicznej, wyposa穎n w: mikroskop warsztatowy, p造t pomiarow stalow lub 瞠liwn, narz璠zia i przyrz康y pomiarowe: sprawdziany t這czkowe do otworów, sprawdziany do gwintów, wa貫czki pomiarowe do gwintów, sprawdziany grzebieniowe do gwintów metrycznych i calowych, mikrometr do gwintów, g喚boko軼iomierz suwmiarkowy, g喚boko軼iomierz mikrometryczny, suwmiark modu這w, wysoko軼iomierz suwmiarkowy, k徠omierz uniwersalny, 鈔ednicówk mikrometryczn, 鈔ednicówk z czujnikiem zegarowym, czujnik zegarowy z podstaw magnetyczn, suwmiarki uniwersalne, mikrometry do pomiarów zewn皻rznych i wewn皻rznych, suwmiark z odczytem elektronicznym, mikrometr z odczytem elektronicznym, mikrometr zewn皻rzny czujnikowy, p造tki wzorcowe chropowato軼i lub profilometr, komplet promieniomierzy, komplet szczelinomierzy, przyrz康 k這wy do pomiaru bicia, p造tki wzorcowe;

4) pracowni monta簑 i obs逝gi maszyn i urz康ze, wyposa穎n w: stanowiska monta穎we z oprzyrz康owaniem (jedno stanowisko dla jednego ucznia), p造ty do prostowania (jedna p造ta dla czterech uczniów), urz康zenia d德igowe, urz康zenia transportu wewn皻rznego, urz康zenia do mycia i konserwacji, pras hydrauliczn z oprzyrz康owaniem, prasy monta穎we r璚zne z oprzyrz康owaniem (jedna prasa dla czterech uczniów), wiertark sto這w, szlifierk ostrza趾, narz璠zia monterskie, takie jak: 軼i庵acze uniwersalne do 這篡sk, klucze dynamometryczne, szczypce do pier軼ieni osadczych, szczypce uniwersalne, m這tki 郵usarskie, wkr皻aki 郵usarskie, klucze p豉skie, oczkowe, nasadowe, imbusowe, rurkowe i specjalne, narz璠zia i przyrz康y pomiarowe, takie jak: przymiar kreskowy, wysoko軼iomierz suwmiarkowy, suwmiarki uniwersalne, mikrometry, k徠omierz uniwersalny, k徠owniki, narz璠zia do obróbki r璚znej i maszynowej skrawaniem, dokumentacje techniczne, instrukcje obs逝gi maszyn i urz康ze, 鈔odki ochrony indywidualnej;

5) pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, wyposa穎n w: modele pojazdów, zespo造 i cz窷ci pojazdów, modele przedstawiaj帷e stopie zu篡cia oraz sposoby regeneracji cz窷ci pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i dzia豉nia podzespoów samochodowych, materia造 eksploatacyjne, pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami, dokumentacje techniczno-obs逝gowe pojazdów, katalogi cz窷ci zamiennych;

6) pracowni mechatroniki samochodowej, wyposa穎n w: mierniki wielko軼i elektrycznych, zestawy elementów oraz uk豉dów elektrycznych i elektronicznych, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem diagnostycznym do sprawdzania urz康ze elektrycznych i elektronicznych, programy komputerowe do symulacji pracy urz康ze elektrycznych i elektronicznych, stó probierczy do badania alternatorów i rozruszników, maszyny i urz康zenia elektryczne, urz康zenia elektryczne i elektroniczne wyposa瞠nia pojazdów samochodowych, elementy wykonawcze (elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne), czujniki i przetworniki, elementy instalacji elektrycznych i urz康ze steruj帷ych, przyrz康y pomiarowe, zestawy panelowe uk豉dów elektrycznych i elektronicznych, schematy instalacji elektrycznych;

7) pracowni diagnostyki samochodowej, wyposa穎n w: lini diagnostyczn, urz康zenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, urz康zenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin, samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników pomiarów, narz璠zia monterskie, klucze dynamometryczne, dokumentacje techniczno-obs逝gowe pojazdów.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, placówkach kszta販enia ustawicznego, placówkach kszta販enia praktycznego oraz stacjach obs逝gi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów, a tak瞠 efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz obszaru elektryczno-elektronicznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

400 godz.

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespoów i zespoów pojazdów samochodowych

420 godz.

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk豉dów pojazdów samochodowych

420 godz.

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obs逝gi pojazdów samochodowych

110 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188