Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK WETERYNARII
Kierunek posiada pozytywn opini Kuratora O鈍iaty .
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacje: R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierz徠, R.10. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych z zakresu us逝g weterynaryjnych, R.11. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych z zakresu realizacji zada inspekcji weterynaryjnej.
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
bezp豉tnie
Numer programu nauczania:
Szko豉 kszta販i zgodnie z obowi您uj帷ymi programami zatwierdzonymi przez MEN.
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych i jednostkach zewn皻rznych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych. Dodatkowe op豉ty to op豉ty zwi您ane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii T. Szko豉 realizuje program teoretyczny prawa jazdy kategorii T cz窷 praktyczn op豉ca s逝chacz. Dodatkowy koszt to koszt uprawnie do wykonywania us逝g inseminacyjnych zwierz徠. Dojazdy na zaj璚ia s逝chacz pokrywa sam.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów a pisemne z wybranych.

Sem. 1 - Anatomia i fizjologia zwierz徠, Chów i hodowla zwierz徠
Sem. 2 - Chów i hodowla zwierz徠, Inseminacja zwierz徠
Sem. 3 - Diagnostyka weterynaryjna, Choroby i piel璕nacja zwierz徠
Sem. 4 - Administracja weterynaryjna, Higiena zwierz徠 rze幡ych i mi瘰a, J瞛yk obcy
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji:

Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

 

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik weterynarii 324002

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje mo磧iwo嗆 kszta販enia w tym zawodzie równie w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik weterynarii powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierz徠 gospodarskich i towarzysz帷ych oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierz徠;

2) wykonywania czynno軼i pomocniczych dotycz帷ych diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierz徠;

3) wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych i zootechnicznych u zwierz徠;

4) wykonywania czynno軼i pomocniczych z zakresu zapewniania bezpiecze雟twa 篡wno軼iowego oraz czynno軼i pomocniczych w zwalczaniu chorób zaka幡ych zwierz徠;

5) wykonywania czynno軼i pomocniczych w trakcie prowadzenia bada przedubojowych zwierz徠 oraz w poubojowym badaniu mi瘰a;

6) prowadzenia i obs逝gi ci庵nika rolniczego z przyczep (przyczepami).

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-le郾ego z ochron 鈔odowiska, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c) i PKZ(R.h);

PKZ(R.c) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn le郾ych, technik le郾ik, rybak 鈔ódl康owy, technik rybactwa 鈔ódl康owego, technik weterynarii

Ucze:

1) wykonuje czynno軼i kontrolno-obs逝gowe ci庵ników rolniczych;

2) stosuje przepisy prawa dotycz帷e ruchu drogowego;

3) przestrzega zasad kierowania ci庵nikiem rolniczym;

4) wykonuje czynno軼i zwi您ane z prowadzeniem i obs逝g ci庵nika rolniczego w zakresie niezb璠nym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

PKZ(R.h) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie technik weterynarii

Ucze:

1) pos逝guje si terminologi z zakresu anatomii i fizjologii zwierz徠;

2) rozpoznaje rasy i typy u篡tkowe zwierz徠;

3) okre郵a wp造w sk豉dników pokarmowych na prawid這wy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierz璚ych;

4) okre郵a warunki utrzymania i dobrostanu zwierz徠;

5) ocenia jako嗆 pasz stosowanych w 篡wieniu zwierz徠 gospodarskich i towarzysz帷ych;

6) oblicza st篹enia procentowe i promilowe roztworów;

7) pos逝guje si sprz皻em laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;

8) wykonuje badania laboratoryjne;

9) korzysta z us逝g instytucji i organizacji dzia豉j帷ych na rzecz wsi i rolnictwa;

10) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie technik weterynarii opisane w cz窷ci II:

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierz徠

1. Prowadzenie chowu i hodowli zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych

Ucze:

1) rozpoznaje gatunki, rasy i typy u篡tkowe zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

2) rozpoznaje budow uk豉dów w organizmach poszczególnych gatunków zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

3) okre郵a po這瞠nie narz康ów w organizmie zwierz璚ym;

4) porównuje budow uk豉dów i narz康ów zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

5) ocenia pokrój i kondycj zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

6) identyfikuje zachowanie zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

7) rozpoznaje pasze stosowane w 篡wieniu zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych i ocenia ich jako嗆;

8) okre郵a wp造w sk豉dników pokarmowych na prawid這wy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierz璚ych;

9) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;

10) przestrzega zasad racjonalnego 篡wienia zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

11) uk豉da dawki pokarmowe dla zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

12) sporz康za planowany i sprawozdawczy obrót zwierz徠 gospodarskich;

13) sporz康za preliminarz i bilans pasz;

14) prowadzi produkcj zwierz璚 zgodnie ze Zwyk陰 Dobr Praktyk Rolnicz i z Zasadami Wzajemnej Zgodno軼i;

15) planuje i prowadzi rozród zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

16) prowadzi produkcj zwierz璚 z zastosowaniem metod ekologicznych;

17) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne u zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

18) ocenia dobrostan zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

19) dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierz璚ego;

20) okre郵a wp造w chowu zwierz徠 na 鈔odowisko naturalne;

21) przygotowuje do sprzeda篡 zwierz皻a gospodarskie i zwierz皻a towarzysz帷e oraz prowadzi ich sprzeda bezpo鈔edni;

22) udziela zwierz皻om pomocy przedlekarskiej.

2. Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierz徠

Ucze:

1) pos逝guje si terminologi z zakresu andrologii, ginekologii i po這積ictwa zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

2) prowadzi dokumentacj hodowlan i inseminacyjn zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

3) dobiera zwierz皻a gospodarskie i zwierz皻a towarzysz帷e do kojarze i krzy穎wa;

4) przestrzega zasad inseminacji zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

5) przygotowuje zwierz皻a gospodarskie i zwierz皻a towarzysz帷e do zabiegów inseminacyjnych;

6) dobiera sprz皻 i wykonuje zabiegi unasienniania zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych;

7) przestrzega zasad i metody pracy hodowlanej;

8) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych i wykorzystania go;

9) stosuje przepisy prawa dotycz帷e rozrodu i hodowli zwierz徠 gospodarskich i zwierz徠 towarzysz帷ych.

R.10. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych z zakresu us逝g weterynaryjnych

1. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierz徠

Ucze:

1) dobiera narz璠zia do poskramiania zwierz徠;

2) przygotowuje zwierz皻a do bada klinicznych;

3) okre郵a znaczenie kliniczne poszczególnych okolic cia豉 zwierz徠;

4) rozró積ia sprz皻 i aparatur diagnostyczn;

5) dobiera metody przeprowadzania bada fizykalnych zwierz徠;

6) wykonuje badania fizykalne zwierz徠;

7) analizuje wyniki bada fizykalnych zwierz徠;

8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;

9) wykonuje czynno軼i zwi您ane z pobieraniem materia逝 do bada laboratoryjnych;

10) dobiera metody utrwalania i przechowywania prób do bada laboratoryjnych;

11) stosuje techniki wykonywania bada laboratoryjnych;

12) wykonuje czynno軼i pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zw這k zwierz璚ych;

13) pos逝guje si dokumentacj z zakresu diagnostyki chorób zwierz徠.

2. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych zwi您anych z profilaktyk i leczeniem chorób zwierz徠

Ucze:

1) ocenia stan zdrowia zwierz璚ia w momencie zagro瞠nia jego 篡cia;

2) rozpoznaje czynniki wywo逝j帷e choroby u zwierz徠;

3) okre郵a wp造w ró積ych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierz徠;

4) okre郵a drogi szerzenia si chorób zwierz璚ych i odzwierz璚ych;

5) wykonuje czynno軼i maj帷e na celu ratowanie 篡cia zwierz徠 i zapobieganie powik豉niom;

6) rozpoznaje objawy chorób zwierz徠;

7) rozró積ia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowi您uj帷ymi zasadami;

8) stosuje racjonalny sposób 篡wienia ró積ych gatunków zwierz徠 w zale積o軼i od stanu ich zdrowia;

9) poskramia i przygotowuje zwierz皻a do czynno軼i lekarsko-weterynaryjnych;

10) rozró積ia drogi podawania leków zwierz皻om;

11) podaje leki zwierz皻om wed逝g zalece lekarza weterynarii;

12) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materia造 do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;

13) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narz璠zi i sprz皻u weterynaryjnego zgodnie z obowi您uj帷ymi procedurami;

14) wykonuje czynno軼i pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;

15) sprawuje opiek nad zwierz皻ami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;

16) dobiera materia造 oraz wykonuje opatrunki i ok豉dy u zwierz徠;

17) dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierz徠.

3. Wykonywanie zabiegów piel璕nacyjnych i zootechnicznych u zwierz徠

Ucze:

1) ocenia stan utrzymania zwierz璚ia;

2) okre郵a potrzeb wykonania zabiegów piel璕nacyjnych;

3) dobiera metody poskramiania i przygotowywania zwierz徠 do zabiegów piel璕nacyjnych i zootechnicznych;

4) przygotowuje zwierz皻a do wykonania zabiegów piel璕nacyjnych i zootechnicznych;

5) dobiera metody i techniki piel璕nacji w zale積o軼i od gatunku zwierz璚ia i jego stanu;

6) dobiera materia造 oraz sprz皻 do wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych i zootechnicznych u zwierz徠;

7) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne i zootechniczne u zwierz徠.

R.11. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych z zakresu realizacji zada inspekcji weterynaryjnej

1. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych z zakresu bezpiecze雟twa 篡wno軼iowego oraz w zwalczaniu chorób zaka幡ych zwierz徠

Ucze:

1) stosuje przepisy prawa dotycz帷e kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz zwalczania chorób zaka幡ych zwierz徠;

2) wykonuje czynno軼i pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierz徠;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e identyfikacji i rejestracji zwierz徠 oraz przemieszczania zwierz徠;

4) wykonuje czynno軼i pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierz徠 i ochrony ich zdrowia;

5) wykonuje czynno軼i pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotycz帷e przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierz徠;

6) wykonuje czynno軼i pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotycz帷e bezpiecze雟twa 篡wno軼i pochodzenia zwierz璚ego;

7) wykonuje czynno軼i pomocnicze zwi您ane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotycz帷ego bezpiecze雟twa pasz i materiaów paszowych;

8) wykonuje czynno軼i pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zaka幡ych zwierz徠.

2. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierz徠 i poubojowego mi瘰a

Ucze:

1) stosuje przepisy prawa oraz instrukcje dotycz帷e wykonywania czynno軼i podczas badania przedubojowego zwierz徠 i poubojowego mi瘰a;

2) kontroluje warunki dobrostanu zwierz徠 kierowanych do uboju;

3) wykonuje czynno軼i pomocnicze dotycz帷e weterynaryjnego badania przedubojowego zwierz徠;

4) wykonuje czynno軼i pomocnicze dotycz帷e weterynaryjnego badania poubojowego mi瘰a;

5) przestrzega zasad kategoryzacji i post瘼owania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierz璚ego;

6) przestrzega procedur post瘼owania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wyst徙ienia chorób zwierz徠;

7) wykonuje zabiegi sanitarne.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik weterynarii powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni anatomiczno-zootechniczn, wyposa穎n w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dost瘼em do Internetu, z drukark, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz oprogramowaniem do uk豉dania dawek pokarmowych dla zwierz徠; stanowiska do inseminacji zwierz徠 (jedno stanowisko dla sze軼iu uczniów), wyposa穎ne w sprz皻 do wykrywania rui, inseminacji zwierz徠 i przechowywania nasienia; szkielety zwierz徠, modele anatomiczne narz康ów zwierz徠, mikroskopy, preparaty mikroskopowe i makroskopowe tkanek i narz康ów, atlasy anatomiczne zwierz徠, próbki pasz, tabele norm 篡wienia, przyrz康y do pomiaru czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich, sprz皻 do oceny pokroju zwierz徠, piel璕nacji zwierz徠, udzielania pomocy przedlekarskiej;

2) pracowni zabiegow, wyposa穎n w: 鈔odki ochrony indywidualnej, sprz皻 do poskramiania zwierz徠, stó zabiegowy dla zwierz徠 ma造ch i du篡ch, sprz皻 diagnostyczny, sprz皻 i narz璠zia do pobierania materia逝 biologicznego, narz璠zia chirurgiczne, materia造 opatrunkowe i weterynaryjne produkty lecznicze, aparat ultrasonograficzny i lamp bakteriobójcz, narz璠zia do piel璕nacji zwierz徠 (zaj璚ia w pracowni zabiegowej mo瞠 odbywa jednocze郾ie nie wi璚ej ni sze軼iu uczniów);

3) laboratorium diagnostyczne, wyposa穎ne w: aparaty i sprz皻 do badania hematologicznego oraz do badania fizyko-chemicznego krwi i moczu, wirówk, lodówk, mikroskop, odczynniki laboratoryjne, autoklaw, cieplark, suszark, wag laboratoryjn, wag analityczn, palniki, sprz皻 do badania mi瘰a, trychinoskop projekcyjny, mikroskopy, dokumentacj laboratoryjn (zaj璚ia w laboratorium diagnostycznym mo瞠 odbywa jednocze郾ie nie wi璚ej ni sze軼iu uczniów);

4) prosektorium, wyposa穎ne w: 鈔odki ochrony indywidualnej, stó sekcyjny i narz璠zia sekcyjne, miejsce i urz康zenia do przechowywania zw這k zwierz璚ych, lodówk i zamra瘸rk, sprz皻 do odka瘸nia, produkty biobójcze (zaj璚ia w prosektorium mo瞠 odbywa jednocze郾ie nie wi璚ej ni sze軼iu uczniów).

Ponadto szko豉 powinna posiada ci庵nik rolniczy z przyczep do nauki jazdy.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych i szkolnych laboratoriach diagnostycznych oraz podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Szko豉 przygotowuje ucznia do kierowania ci庵nikiem rolniczym z przyczep (przyczepami) lub pojazdem wolnobie積ym z przyczep (przyczepami). Egzamin pa雟twowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj帷ych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151).

Szko豉 przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnie do wykonywania us逝g inseminacyjnych zwierz徠, których nabycie potwierdzane jest egzaminem przeprowadzanym przez podmiot, który uzyska zgod ministra w豉軼iwego do spraw rolnictwa zgodnie z ustaw z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz徠 gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z pó幡. zm.).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-le郾ego z ochron 鈔odowiska stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

700 godz.

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierz徠

R.10. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych z zakresu us逝g weterynaryjnych

R.11. Wykonywanie czynno軼i pomocniczych z zakresu realizacji zada inspekcji weterynaryjnej

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   112
Licznik odwiedzin:   1087188